Kształcenie przeddyplomowe

Studia jako początek drogi do bycia fizjoterapeutą…

Pierwszym krokiem, jaki młody człowiek musi wykonać, by zostać fizjoterapeutą jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia trwających 5 lat. Najczęściej oferowane są przez uczelnie medyczne, akademie wychowania fizycznego oraz niektóre z uniwersytetów i prywatne szkoły wyższe.

Jak podaje Krajowe Centrum Edukacyjne, studia te plasują się w pierwszej 30-stce najczęściej wybieranych kierunków w Polsce. Rosnąca popularność fizjoterapii związana jest zapewne ze wzrostem świadomości społeczeństwa w kwestiach związanych z dbaniem o zdrowie i sprawność, ale też z zachodzącymi zmianami demograficznymi i wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie.

W toku samych studiów dużo uwagi poświęca się nauce przedmiotów medycznych, przede wszystkim anatomii i medycynie fizykalnej. W programie znajdują się także liczne przedmioty z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, m.in. biomechanika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, adaptowana aktywność fizyczna. Największy nacisk jest oczywiście położony na przedmioty ściśle związane z fizjoterapią, stąd w planie zajęć fizjoterapia ogólna, terapia manualna, masaż czy fizjoterapia kliniczna dotyczące różnych grup pacjentów (np. z zaburzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi, onkologicznymi, ginekologicznymi, a także pediatria czy chirurgia).

W trakcie realizacji studiów uwagę zwraca się na komunikację z pacjentem oraz pracę w zespołach interdyscyplinarnych. Fizjoterapia to studia o profilu praktycznym. Praktyki zawodowe są przewidziane w programie każdego roku studiów.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia jest przygotowany do:

  • samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w zakresie: kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu,
  • wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej zgodnego z aktualnym stanem wiedzy,
  • zlecania wyrobów medycznych/ortopedycznych i dobierania ich w zależności od potrzeb pacjenta,
  • wydawania opinii i orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
  • organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,
  • podjęcia pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz prowadzenia badań naukowych w zakresie fizjoterapii.

Horyzonty zawodowe fizjoterapeutów poszerzają się i obejmują już nie tylko pracę w placówkach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, sanatoria czy przychodnie. Zdobyte podczas studiów na tym kierunku kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. Coraz częściej fizjoterapeuci decydują się na pracę w klubach fitness and wellness, czy zakładają własne firmy.

Absolwenci kierunku fizjoterapia mogą także podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, czy w administracji państwowej i samorządowej. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu magistra i pozwalają ubiegać się o pełne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, którego udziela Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Przygotowują także do ciągłego doskonalenia zawodowego, w tym podjęcia studiów w ramach poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w szkołach doktorskich i na studiach podyplomowych lub  specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Zawód fizjoterapeuty jest uregulowany Ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty.