Regulamin Sekcji

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

zwany dalej regulaminem

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów (w skrócie SPiK PTF), zwana dalej sekcją, stanowi integralną i nieodłączną część Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (w skrócie PTF, zwanego dalej towarzystwem), zgodnie ze statutem towarzystwa.
 2. Siedziba Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów jest zlokalizowana w Pabianicach, województwo łódzkie, a terenem działania sekcji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów posiada następujące dane teleadresowe:
  Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów
  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
  Pabianickie Centrum Rehabilitacji PCM Sp. z o.o.,
  Zakład Rehabilitacji, 1 piętro, 95-200 Pabianice, ulica Jana Pawła II 68
  tel. +48 42 225 38 25
  adres www: www.spik.fizjoterapia.org.pl
  adres e-mail: spik@fizjoterapia.org.pl 
 4. Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów ma możliwość tworzenia profili na portalach społecznościowych celem dotarcia do możliwie szerokiego grona użytkowników tych portali, zwłaszcza do grupy zawodowej Fizjoterapeutów oraz Studentów Uczelni Wyższych na kierunku „Fizjoterapia”, w Polsce i na świecie.
  1. Profil w portalach społecznościowych musi zawierać odniesienie do pełnej nazwy sekcji; dopuszcza się używania tylko następującego skrótu: SPiK PTF (między tymi wyrazami można używać znaku spacji, myślnika „-” lub podkreślnika „_”).
  2. Na portalach i w dokumentacji anglojęzycznej dopuszcza się używania w/w skrótu lub anglojęzycznej nazwy sekcji:
   Section of Promotion and Education of Polish Society of Physiotherapy.
 5. Administratorem pozyskanych danych osobowych na potrzeby działalności Sekcji jest Biuro Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z siedzibą w Pabianicach.
 6. Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów nie prowadzi działalności gospodarczej.
  1. Zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej może udzielić Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii tylko na wniosek zarządu sekcji.
 7. Własność intelektualna oraz wszelkie dokumenty związane z działalnością sekcji muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i stanowią własność sekcji.
  1. W sprawach niezwiązanych z działalnością sekcji w/w dokumenty mogą być używane przez członków sekcji tylko za zgodą zarządu sekcji, który zasięga opinii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

§2 Cele i obszary działalności Sekcji

 1. Nadrzędnym celem działalności Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów jest stworzenie inkubatora inicjatyw przeznaczonych dla środowiska akademickiego i zawodowego polskich i zagranicznych fizjoterapeutów oraz projektów związanych z promocją zawodu fizjoterapeuty w Polsce i na świecie.
 2. Szczegółowe obszary działalności sekcji przedstawiają się następująco:
  1. Współpraca z poszczególnymi sekcjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, czasopismami i innymi towarzystwami naukowymi oraz uczelniami wyższymi w Polsce i zagranicą, a także podejmowanie działań mających na celu promocję fizjoterapii jako integralnej części kompleksowego procesu leczenia, zwłaszcza poprzez działalność dydaktyczną i naukową.
  2. Współpraca z poszczególnymi Studenckimi Kołami Naukowymi uczelni wyższych w Polsce i zagranicą, a zwłaszcza ze studentami na kierunku „fizjoterapia” i podejmowanie działań mających na celu monitoring procesu i jakości kształcenia na wyżej wymienionym kierunku oraz propagowanie działalności naukowej w dziedzinie fizjoterapii, a także integrację środowiska akademickiego studentów na kierunku „fizjoterapia” oraz środowiska zawodowego fizjoterapeutów, w Polsce i na świecie.
  3. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez współpracę z ekspertami, z różnych dziedzin medycyny oraz nauk pokrewnych, w celu propagowania dobrej praktyki fizjoterapeutycznej oraz kształtowania i poszerzania wiedzy środowiska akademickiego i zawodowego fizjoterapeutów w Polsce i na świecie.

§3. Władze Sekcji

 1. Na władze Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów składają się następujące osoby: przewodniczący sekcji oraz dwóch wiceprzewodniczących sekcji, którzy razem tworzą zarząd Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów, zwany dalej zarządem.
 2. Wybory do zarządu odbywają się cyklicznie, raz na 4 lata, licząc od daty powołania sekcji, w trybie jawnym głosowania zwykłą większością głosów.
 3. Prawo wyborcze posiada każdy członek sekcji.
 4. Kandydatury do zarządu mogą być zgłaszane tylko z listy członków sekcji i przez członków sekcji.
 5. Nad przebiegiem wyborów do zarządu czuwa Komisja Wyborcza, zwana dalej komisją, w liczbie 3 osób, której członkowie są wyłaniani na drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów z listy członków sekcji przez tychże członków.
  1. Za pracę w komisji nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podroży.
  2. Członkowie komisji również posiadają prawo wyborcze.
 6. Od wyników wyborów do zarządu nie przysługuje tryb odwoławczy.

§4. Zadania Zarządu

 1. Do nadrzędnych zadań zarządu należy bezpośrednia opieka nad działalnością i aktywne uczestnictwo w pracach sekcji, a także reprezentowanie sekcji na konferencjach i zjazdach naukowych oraz innych wydarzeniach.
 2. Zadania szczegółowe zarządu obejmują:
  1. Realizację wyznaczonych celów działalności sekcji, zgodnie z §2 Regulaminu.
  2. Organizowanie cyklicznych spotkań członków sekcji, w trakcie których poruszane będą zagadnienia związane z bieżącą działalnością sekcji oraz kierunków jej rozwoju.
   1. Zarząd jest zobowiązany do każdorazowego przygotowania terminu, miejsca i programu spotkania członków sekcji i udostępnienia ich do publicznej wiadomości członków sekcji.
  3. Prowadzenie rzetelnie i sumiennie, zgodnie z aktualnym swoim stanem wiedzy i umiejętności oraz swoich możliwości zaangażowania czasowego, strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.
   1. Dopuszcza się prowadzenie w/w działań przez osobę wskazaną bezpośrednio przez zarząd, będącą członkiem sekcji.
  4. Przyjmowanie i przygotowywanie odpowiedzi na wnioski formalne członków sekcji.
  5. Dbałość o atmosferę i tworzenie prawidłowych relacji koleżeńskich oraz organizację i kulturę pracy poszczególnych członków oraz ich zespołów w sekcji.
  6. Przestrzeganie zapisów regulaminu oraz przez poszczególnych członków sekcji, a w razie potrzeby ich dyscyplinowania, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 3. Zarząd jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia corocznego raportu ze swojej dotychczasowej działalności i złożenia go do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, najpóźniej do końca każdego roku kalendarzowego, o ile inaczej nie postanowi Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 4. Za pracę w sekcji, zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia oraz zwrotów poniesionych kosztów podróży,
  o ile inaczej nie zadecyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 5. O bieżącej działalności sekcji i kierunkach jej rozwoju, w pierwszej kolejności, decyduje zarząd.
 6. Zarząd ma prawo organizowania własnych spotkań celem omówienia bieżącej działalności sekcji, niezależnie od terminów spotkań dla wszystkich członków sekcji.

§5. Członkostwo w Sekcji. Prawa i obowiązki Członka Sekcji

 1. Członkiem Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zgodnie ze statutem towarzystwa.
 2. Uczestnictwo w pracach sekcji jest dobrowolne i wolne od dodatkowych opłat, a dokumentem potwierdzającym członkostwo w sekcji jest oświadczenie o przynależności do sekcji stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Członkowie sekcji realizują rzetelnie i sumiennie, w oparciu o aktualny stan swojej wiedzy i umiejętności oraz swoich możliwości zaangażowania czasowego, cele zawarte w §2 regulaminu poprzez wyznaczone przez siebie i/lub zarząd zadania.
 4. Członkowie sekcji mogą zgłaszać do zarządu wnioski formalne z propozycjami dotyczącymi działalności sekcji i kierunków jej rozwoju, z merytorycznym uzasadnieniem swoich propozycji, zgodnie z §2 regulaminu.
  1. Wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej przez członka lub członków sekcji bezpośrednio do zarządu.
  2. Zarząd podejmuje w swoim gronie decyzję o formie i terminie rozpatrzenia wniosku.
  3. Zarząd jest zobowiązany do rozpatrzenia i przygotowania oficjalnego stanowiska w odpowiedzi na wniosek formalny członka sekcji w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
  4. Zarząd może przyjąć wniosek formalny członka lub członków sekcji bez poprawek, odrzucić go wraz z uzasadnieniem lub poddać go dyskusji i głosowaniu na najbliższym spotkaniu sekcji, licząc od daty rozpatrzenia wniosku, w trybie jawnym oraz bez możliwości odwołania się od wyników głosowania.Wzór wniosku formalnego dla członków sekcji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 5. Za pracę w sekcji, poszczególni jej członkowie, nie otrzymują wynagrodzenia i zwrotów poniesionych kosztów podróży, o ile inaczej nie zadecyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 6. Członkowie sekcji zobowiązani są do przestrzegania, powszechnie przyjętych i uznawanych za prawidłowe, zasad poszanowania wypowiedzi i działalności innych członków sekcji oraz członków towarzystwa, zgodnie ze statutem towarzystwa.
 7. Członkowie sekcji zobowiązani są zgłaszać przejawy działalności szkodzącej na rzecz sekcji bezpośrednio do zarządu.
  1. Przejawy działalności szkodzącej na rzecz sekcji przez poszczególnych jej członków będą zgłaszane przez zarząd bezpośrednio do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 8. Rezygnacja z członkostwa w sekcji odbywa się poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w pracach sekcji, w formie pisemnej, do zarządu.
  1. Wzór oświadczenia o rezygnacji w pracach sekcji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
  2. Rezygnacja wiąże się z koniecznością przeniesienia aktualnie posiadanych materiałów powstałych w trakcie pracy w sekcji przez członka, który składa rezygnację, bezpośrednio do zarządu drogą elektroniczną lub papierową.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie możliwe są tylko na wniosek formalny
  co najmniej dwóch osób z zarządu.
 2. Zarząd jest zobowiązany przedstawić zmiany w regulaminie członkom sekcji na najbliższym spotkaniu sekcji.
  1. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym, zwykłą większością głosów i od jego wyników nie przysługuje odwołanie.
  2. Zarząd jest zobowiązany zamieścić zmiany w regulaminie.
 3. Rozwiązanie sekcji odbywa się tylko na wniosek formalny co najmniej  dwóch osób z zarządu, który następnie jest rozpatrywany w drodze głosowania jawnego na najbliższym spotkaniu członków sekcji, o ile Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nie postanowi inaczej.
 4. W sprawach innych, niż te wyżej wymienione w regulaminie, zasadne jest zaczerpnięcie opinii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którego stanowisko jest wiążące dla zarządu i działalności sekcji.
  1. Sprawy te, w pierwszej kolejności, muszą być przekazywane przez członków sekcji do zarządu, który następnie występuje w imieniu sekcji do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Regulamin – pobierz PDF

Załącznik nr 1 – pobierz PDF

Załącznik nr 2 – pobierz PDF

Załącznik nr 3 – pobierz PDF