Specjalizacja

Czym jest szkolenie specjalizacyjne?

Celem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii jest przygotowanie do prowadzenia kompleksowego usprawniania. Podstawowym zadaniem szkolenia jest pogłębianie wiedzy
i umiejętności praktycznych, rozwijanie pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia i zlecania kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego w odniesieniu do osób chorych, niepełnosprawnych w celu przywrócenia im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest także nauczenie umiejętności niezbędnych do koordynowania aktywizacji w zakresie sportu, zwłaszcza sportu osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w systemie ochrony zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Opłatę za nie oraz za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację, a ustala ją kierownik jednostki szkolącej. Jednakże Minister Zdrowia może w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów link

Fizjoterapeuto!
Szkolenie specjalizacyjne możesz rozpocząć, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

 1. złożyłeś wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii;
 2. posiadasz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 3. posiadasz tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy i spełniasz wymagania określone w tym przepisie;
 4. zostałeś zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jeśli spełniasz warunki określone w pkt 1-3 i zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne na terenie konkretnego województwa link, złóż tam wniosek wraz z załącznikami.

Formularz wniosku z załącznikami będziesz mógł pobrać i wydrukować (do wypełnienia) po ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego. Postępowania kwalifikacyjne będą przeprowadzane, o ile będą dostępne wolne miejsca szkoleniowe w  jednostkach szkolących na terenie danego województwa.

Wniosek możesz złożyć po ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego w terminie:

 • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od  16 grudnia do 15 stycznia,
 • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca.

Do wniosku dołącz:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie – wymagane są świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy oraz zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy. Zwróć uwagę, by dokument zawierał wyraźną informację, że pracowałeś/pracujesz jako fizjoterapeuta oraz w jakim wymiarze czasu realizowałeś/realizujesz obowiązki zawodowe, np. 1 etat, ½ etatu, itp.;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, musi ono zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 5. kopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów dokumentujących ukończenie studiów i szkoleń podyplomowych.

Ubiegając się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii możesz być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.


Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowania kwalifikacyjne będzie przeprowadzone, o ile będą dostępne wolne miejsca szkoleniowe w  jednostkach szkolących na terenie danego województwa, dwa razy w roku w terminie:

 • od 16 grudnia do 15 stycznia,
 • od 1 czerwca do 30 czerwca.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe

Postępowanie konkursowe zostaje przeprowadzone, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznawane są punkty za:

w  przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów:

  1. staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,
  3. opublikowanie jako autor lub współautor:

– podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,
– artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
d.  szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;

w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym uwzględniony będzie wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględniona będzie średnia ocen uzyskana w okresie studiów liczona do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni.

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych w  postępowaniu.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowani zostaną fizjoterapeuci w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne,
w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Po zakwalifikowaniu do rozpoczęcia specjalizacji otrzymasz:

 • skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego odbywania,
 • kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (KS), z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji,
 • informację o miejscu i terminie spotkania w jednostce szkolącej.

Szkolenie specjalizacyjne rozpoczynasz w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w KS.

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii jest dostępny pod adresem link


Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest dwa razy do roku w sesji wiosennej oraz jesiennej.

Egzamin przeprowadzany jest  w dwóch częściach praktycznej i teoretycznej

Terminy składania wniosków:

do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia

do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie CEM link.

Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do PESFZ powinni najpierw dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej CEM.

Następnie należy ww. wniosek wydrukować, podpisać i złożyć z niżej wymienionymi dokumentami do wojewody.

Dokumentacja do PESF dla fizjoterapeutów realizujących program szkolenia specjalizacyjnego, który obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

– dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ,

– karta specjalizacji wraz z wymaganymi wpisami,

– zaświadczenia o ukończonych kursach (oryginały)

– karta umiejętności praktycznych

– praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji wraz z udokumentowanym upublicznieniem

– kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej

– kserokopia dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji – dotyczy osób odbywających specjalizację uzupełniającą.


Informacje przedstawione poniżej są pozyskane w maju 2024, ze stron:

– Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie link

– Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego link

– Krajowej Izby Fizjoterapeutów link