Wzór formularza zgłoszeniowego

Wzór formularza zgłoszeniowego do Kompendium Wiedzy Sekcji Promocji Zawodu
i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

 

 1. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail spik@fizjoterapia.org.pl w formie załącznika, w formacie pliku tekstowego (.doc lub .docx). Zgłoszenia w innym formatach plików nie będą podlegać weryfikacji i recenzji przez Komisję Naukową przy Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 2. Zgłoszenie prosimy wysyłać w jednym pliku tekstowym zgodnie z w/w formatem (sugerowana czcionka to Times New Roman, wielkość czcionki 12).
 3. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko Autora pytań
  2. Adres e-mail do kontaktu z Autorem pytań
  3. Nazwę Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, do którego przynależy Autor pytań, np. Łódzki OW PTF lub – w przypadku Studentów – nazwę Uczelni, kierunek oraz Wydział.
  4. Status Autora – Student lub Fizjoterapeuta* (* – napisać właściwe).
   1. w przypadku Studenta – prosimy podać nazwę Wydziału i Uczelni, rok studiów oraz stopień/tytuł naukowy Opiekuna Koła Naukowego.
   2. w przypadku Fizjoterapeuty – prosimy podać nr PWZFz.
  5. Nazwę działu, do którego Autor składa pytania, np. Nauki ogólne – Anatomia i fizjologia.
 4. Arkusze pytań i odpowiedzi do nich prosimy konstruować według wzorów podanych poniżej:

Wzór dla arkusza pytań:

Pytanie nr …. – treść pytania

a) treść odpowiedzi
b) treść odpowiedzi
c) treść odpowiedzi
d) treść odpowiedzi

Wzór dla arkusza odpowiedzi:

Pytanie nr … – podać prawidłową odpowiedź wykorzystując przypisaną jej literę a, b, c lub d.